Het huidige Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) loopt tot eind 2020. Op 1 januari 2021 zou een nieuwe periode moeten ingaan met aangepast beleid. In dat nieuwe beleid komt meer ruimte voor eigen invulling door de lidstaten, met meer eigen verantwoordelijkheid en een verlaging van het budget. De beraadslagingen over de nieuwe GLB-periode duren echter veel langer dan verwacht. Er komt daarom een ‘beleidsarme’ transitieverordening voor het GLB in 2021. Die speciale verordening bevat louter technische wijzigingen die nodig zijn om het bestaande beleid te continueren. De GLB-toeslagen worden in het overgangsjaar 2021 volgens de bestaande regels uitbetaald. De verordening maakt het ook in 2021 mogelijk budget over te hevelen van pijler 1 naar pijler 2. Hoe Nederland in het overgangsjaar omgaat met het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), onderdeel van pijler 2, moet nog bepaald worden.