Alle twaalf provincies hebben de beleidsregels intern en extern salderen van stikstof in het kader van de Wet natuurbescherming (Natura 2000-gebieden) vastgesteld, waarvan de provincie Friesland onder voorbehoud. Daarmee zijn de nieuwe beleidsregels voor de vergunningverlening voor activiteiten van kracht, behalve in Friesland.

Voor bedrijven die niets aanpassen aan hun bedrijfsvoering en dus geen nieuwe natuurvergunning nodig hebben, verandert er niets. Bedrijven die wel een vergunning nodig hebben, moeten ervoor zorgen dat de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden niet toeneemt. De nieuwe beleidsregels voor het verlenen van vergunningen zorgen voor afnemende stikstofneerslag, omdat aan de vergunningen voorwaarden zijn verbonden.

Bij intern en extern salderen geldt als uitgangspunt dat alleen gebruik wordt gemaakt van de stikstofemissie in de referentiesituatie, voor zover de (stal)capaciteit feitelijk is gerealiseerd. Extern salderen met agrarische bedrijven is pas mogelijk nadat er landelijke wetgeving is over de combinatie met dier- en fosfaatrechten. De streefdatum hiervoor is februari 2020.

De provincie Friesland heeft onder voorbehoud ingestemd met de landelijk voorgestelde beleidsregels. Deze regels houden volgens haar beter rekening met de belangen van de Friese (agrarische) bedrijven. Het definitieve besluit wacht op het standpunt van het kabinet over beweiden en bemesten en de invloed hiervan op de voorgestelde beleidsregels. De Friese beleidsregels treden uiterlijk op 1 februari 2020 in werking. Dit betekent dat de vergunningverlening vooralsnog niet opgestart kan worden.