Naar verwachting besluit de Europese commissie pas komend voorjaar of Nederland voor 2020 (en 2021) derogatie krijgt. Ook wordt dan pas duidelijk onder welke voorwaarden bedrijven gebruik kunnen maken van derogatie. Zolang er geen duidelijkheid is over voortzetting van derogatie, moeten bedrijven zich houden aan de reguliere gebruiksnorm van 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar.

Termijnen
De late besluitvorming heeft ook tot gevolg dat de uiterste data voor het aanvragen van de derogatievergunning en het opstellen van het bemestingsplan opschuiven. Wel zullen bedrijven die in 2019 deelnemen aan derogatie en andere bedrijven die daartoe verplicht zijn, vóór 1 februari 2020 een opgave aanvullende gegevens moeten indienen.

Grondmonsters
Grondmonsters in het kader van derogatie mogen op 1 februari van het betreffende jaar maximaal vier jaar oud zijn (bepalend is de bemonsteringsdatum). Ook in 2018 verkreeg Nederland pas laat in het voorjaar toestemming voor derogatie. Destijds werd een uitzondering gemaakt: grondmonsters mochten maximaal vijf jaar oud zijn. Of een dergelijke uitzondering ook in 2020 gaat gelden, is niet bekend. Daarom moet overwogen worden ‘verlopen grondmonsters’ toch te vervangen. Daarin moet de geldigheid van grondmonsters voor toepassing van fosfaatdifferentiatie betrokken worden.