Bij de afvoer van een dier voor de slacht moet het formulier VoedselKetenInformatie (VKI) worden ingevuld. Dit formulier is bedoeld om de voedselveiligheid van het te slachten dier te garanderen. Op dit formulier moet alle medicatie worden ingevuld die in de afgelopen periode aan het dier is verstrekt. Op het slachthuis wordt namelijk gekeken naar spuitplekken en indien er voor een spuitplek geen logische verklaring op het VKI-formulier te vinden is, bestaat de mogelijkheid dat het dier wordt afgekeurd of dat er een boete volgt.

Een keuringsdierenarts op een slachterij trof bij een rund een spuitplek aan, terwijl hierover op het VKI-formulier niets vermeld stond. Bij nader onderzoek op het betrokken veehouderijbedrijf bleek uit het logboek dat het rund wel met diergeneesmiddelen was behandeld. De veehouder kreeg vervolgens een boete, waartegen hij beroep instelde. De rechtbank halveerde de boete naar € 1.250. Niet in geschil was dat de veehouder het VKI-formulier onjuist had ingevuld. Wel had hij de wachttermijnen van de medicijnen in acht genomen alvorens de koe ter slacht aan te bieden en de koe was goedgekeurd voor menselijke consumptie. De risico’s of gevolgen van het onjuist invullen van het formulier voor de volksgezondheid waren in dit concrete geval gering of ontbraken. De minister van LNV stelde hoger beroep in tegen deze uitspraak, waarna ook de veehouder incidenteel hoger beroep instelde.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven bevestigde de uitspraak van de rechtbank. De boete was terecht gehalveerd vanwege het ontbreken van gezondheidsrisico’s.

Volgens de veehouder had de boete verlaagd moeten worden naar nihil, omdat de overtreding hem niet kon worden verweten. Bij het invullen van het VKI-formulier had hij gebruik gemaakt van een veemanagerapp en deze had het formulier bij het invullen niet goed getoond. Het college oordeelde dat deze applicatie niet is ontwikkeld of vervaardigd in opdracht of met medewerking van de minister of het ministerie van LNV. Reeds daarom kan de minister niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebrekkig functioneren van de app. Mogelijke fouten komen daarom voor rekening en risico van de veehouder.