Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van equivalente maatregelen. De volgende maatregelen kunnen worden toegepast:

  • Extra stikstofbemesting bij toepassing van rijenbemesting in maïs op zand- en lössgrond voor zowel kunstmest als dierlijke mest. Deze maatregel blijft bestaan tot eind 2020. Vanaf 2021 is rijenbemesting op zand- en lössgronden verplicht voor alle toegediende mest.
  • Extra stikstofbemesting bij de teelt van suikerbieten, zaaiuien, maïs, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst, bloemkool, broccoli, prei, slasoorten (1e teelt), andijvie (1e teelt), winterpeen/waspeen of bepaalde consumptie- en pootaardappelsoorten. Men moet dan de afgelopen drie jaar in elk jaar bovengemiddelde gewasopbrengsten gerealiseerd hebben.

De equivalente maatregelen ‘opbrengstafhankelijke fosfaatgebruiksnorm’ voor de fosfaattoestanden ‘neutraal’ en ‘laag’ zijn vervallen.

Combineren van maatregelen

Men kan de equivalente maatregelen met elkaar of met stikstofdifferentiatie combineren. Dat kan echter alleen als het geen dubbele verhoging van de gebruiksnormen oplevert. Men kan zich voor hetzelfde gewas dus niet aanmelden voor meerdere regelingen.