In de Gecombineerde opgave wordt dit jaar bij melkveebedrijven gevraagd hoe hoog de totale melkproductie in 2019 was. Het invullen van deze vraag is niet zonder risico’s. Het antwoord op deze vraag wordt namelijk door RVO.nl gebruikt bij controles inzake de naleving van de Meststoffenwet. RVO.nl gaat bij deze controles uit van de geproduceerde hoeveelheid melk (en dus niet van de geleverde hoeveelheid). Bij de geproduceerde hoeveelheid melk gaat het bijvoorbeeld om:
•    melk geleverd aan de zuivelfabriek;
•    melk voor de kalveren;
•    antibioticamelk;
•    melk voor eigen gebruik;
•    melk die verkocht wordt aan niet-zuivelbedrijven;
•    melk die verwerkt wordt tot bij voorbeeld kaas.

In de mestboekhouding is vaak alleen rekening gehouden met de geleverde hoeveelheid melk. Wanneer wel rekening wordt gehouden met de niet-geleverde melk kan dit leiden tot een overschrijding van de beschikbare fosfaatrechten, een overschrijding van de gebruiksnormen en/of het niet voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Bovendien komt bij overschrijding van de gebruiksnormen de derogatie automatisch te vervallen.