Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Wanneer deze gronden worden begraasd door schapen of vrouwelijk vleesvee, kan men via de Gecombineerde opgave de graasdierpremie aanvragen.

Voorwaarden
De graasdierpremie is niet gekoppeld aan betalingsrechten en kan dus los aangevraagd worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van een actieve landbouwer.
  • De schapen moeten voor 2020 zijn geboren.
  • Vrouwelijke vleesrunderen moeten op 15 oktober 2020 minimaal twee jaar zijn. De landbouwer kan pas subsidie voor een dier krijgen vanaf het moment dat het dier twee jaar is.
  • De dieren moeten op 15 mei 2020 op het bedrijf aanwezig zijn.
  • De dieren moeten uiterlijk op 15 mei 2020 correct geregistreerd staan in I&R. De landbouwer is ook verantwoordelijk voor de I&R-registratie van voordat hij houder was. Er wordt een sanctie opgelegd voor dieren waarvoor tussen 1 januari en 15 mei 2020 een herstelmelding wordt gedaan buiten de hersteltermijn.
  • De dieren grazen extensief van 15 mei tot en met 15 oktober aaneengesloten op niet-subsidiabele grond. Dieren mogen tijdelijk ergens anders naartoe gebracht worden als dit voor de bedrijfsvoering nodig is, bij voorbeeld voor het scheren of inenten van dieren.