De inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) zet dit jaar in op verbetering van de naleving van de kernverplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet voor een betere beheersing van arbeidsrisico’s en preventie van arbeidsongevallen. Een middel daarbij is het direct beboeten van bedrijven die geen (actuele) risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. Een RI&E is vanaf 1994 verplicht voor alle werkgevers, maar ook voor bedrijven met regelmatige bezoekers, zoals leveranciers, loonwerkers en dierenartsen.

Inhoud RI&E

In een RI&E moet vastgelegd worden welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in het bedrijf met zich meebrengen. Ook moeten deze risico’s geëvalueerd worden. Er dient onderzocht te worden hoeveel medewerkers er bloot worden gesteld aan een risico en hoe lang en hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich daadwerkelijk voordoet. Bij de RI&E hoort ook een plan van aanpak waarin wordt beschreven welke maatregelen worden genomen om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan.

Opstellen en toetsen RI&E

Voor de RI&E kan de werkgever een gecertificeerde kerndeskundige inschakelen. Het is ook mogelijk om de RI&E zelf op te stellen. Bij een bedrijf met meer dan 25 medewerkers moet deze dan getoetst worden door een gecertificeerde deskundige. Bij minder dan 26 medewerkers kan een werkgever gebruik maken van een erkende branche-RI&E. Deze hoeft dan niet getoetst te worden.

Informatie opstellen RI&E

Op www.stigas.nl zijn RI&E’s te vinden welke zijn afgestemd op de diverse sectoren in de land- en tuinbouw. Ook is daar het zelfstandigenpakket te vinden voor ondernemers zonder personeel.

Gecombineerde opgave en veiligheidsplan

In de Gecombineerde opgave wordt dit jaar ook gevraagd of het bedrijf over een veiligheidsplan beschikt. Daarmee wordt bedoeld of het bedrijf over een RI&E beschikt.