Op 4 oktober 2019 heeft het kabinet de aanpak voor de stikstofproblematiek gepresenteerd. De belangrijkste maatregelen volgen hieronder. Er komt voorlopig geen extra geld beschikbaar voor deze aanpak.

Drempelwaarde
Er wordt gewerkt aan een nieuwe systematiek, waar een drempelwaarde weer onderdeel van kan zijn. Een project, bijvoorbeeld een veehouderijbedrijf dat wil uitbreiden, met een depositie onder drempelwaarde, is dan niet vergunningplichtig.

Toestemmingverlening
Intern salderen
Vanaf 11 oktober is toestemmingverlening voor projecten via intern salderen (binnen bedrijf) weer mogelijk. Het gaat om de feitelijk gerealiseerde capaciteit (stalcapaciteit) passend binnen de vergunde situatie. Als een deel van de capaciteit is gerealiseerd zonder toestemming, dan geldt de vergunning en kan het meerdere niet worden gebruikt voor intern salderen.

Extern salderen
Extern salderen (tussen bedrijven) wordt weer mogelijk. Er wordt uitgegaan van de vergunde en feitelijk gerealiseerde capaciteit, waarbij een afroming van 30% plaatsvindt. Daarnaast komen de dier- en fosfaatrechten van een bedrijf dat meedoet aan extern salderen te vervallen. Hierbij wordt uitgegaan van het aantal dier- en/of fosfaatrechten dat op 4 oktober 2019 op naam van het bedrijf geregistreerd stond bij RVO.nl. Deelnemers aan de Stoppersregeling, Actieplan Ammoniak en de warme sanering varkenshouderij kunnen geen gebruik maken van externe saldering.

PAS-meldingen
Bedrijven die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) konden volstaan met een melding, zijn door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei jl. alsnog vergunningplichtig. Het kabinet wil de meldingen die feitelijk zijn gerealiseerd met een generieke maatregel legaliseren. Wat de definitie van ‘gerealiseerd’ is, wordt nog nader onderzocht.

Bronmaatregelen landbouw
Er zijn ook bronmaatregelen nodig om de stikstofuitstoot te verlagen. Basis daarvoor vormt de kringloopvisie. De melkveehouderij moet versneld grondgebonden worden, te beginnen in de omgeving van Natura 2000-gebieden. Vrijkomende landbouwgronden moeten worden ingezet voor boeren die de omslag willen maken naar kringlooplandbouw. In de intensieve veehouderij ziet het kabinet mogelijkheden in voer-mest-kringlopen. Ook technische maatregelen in mest en stallen kunnen de ammoniakemissie nog verminderen. Daarvoor komt er eind dit jaar een subsidieregeling en wordt gedacht aan fiscale maatregelen (versnelde afschrijving innovatieve stallen).

Via een vrijwillige sanering wil het kabinet met name in de omgeving van Natura 2000-gebieden bronnen van stikstofuitstoot wegnemen door boerenbedrijven gericht, slim en warm te saneren, waarbij ‘piekbelasters’ (bedrijven met een hoge emissie) als eerste in aanmerking komen voor sanering. De saneringsregeling voor de varkenshouderij zal medio oktober gepubliceerd worden

Bemesten en beweiden
Het Adviescollege Stikstofproblematiek komt voor het eind van dit jaar met een advies over een praktische manier om beweiden en bemesten mogelijk te maken. Voor aanvang van het voorjaar zal het kabinet met een besluit komen.