Op 15 december 2021 hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie het coalitieakkoord met daarin de plannen voor de komende kabinetsperiode gepresenteerd. De belangrijkste plannen voor de landbouw zijn:

 • Natuur en landbouw in balans brengen door de transitie naar kringlooplandbouw voort te zetten: inzet van reststromen in veevoer, vervanging van kunstmest door organische mest en een grondgebonden melkveehouderij.
 • Stimulering nieuwe verdienmodellen zoals ‘bio-based’ bouwmaterialen, betaling voor vastlegging koolstof en stikstofbinding. Vergroting mogelijkheden van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer.
 • Herinrichting van het landelijk gebied met een transitiefonds, waarin tot 2035 cumulatief € 25 miljard beschikbaar komt. Per gebied wordt inzichtelijk gemaakt wat het toekomstperspectief voor de landbouw is.
 • Versnelling van de doelstellingen in de wet stikstofreductie en natuurverbetering van 2035 naar 2030, waarbij alle sectoren een evenredige stikstofbijdrage leveren.
 • Om op verantwoorde wijze stikstofruimte uit te geven, wordt gewerkt met goed onderbouwde kaders en eisen aan vergunningverlening.
 • In een gebiedsgerichte aanpak moeten extensivering, omschakeling, innovatie, legalisering en verplaatsing helpen bij versnelling van verduurzaming in de landbouw.
 • Een grondbank moet de instap voor jonge boeren en het vinden van ontwikkelruimte vergemakkelijken.
 • De NVWA moet meer geld krijgen om haar taken uit te voeren.
 • Intensivering van de ingezette omslag naar geïntegreerde gewasbescherming door het stellen van tussendoelen, bevorderen van innovatie en precisielandbouw, stimuleren van groene alternatieven en het loskoppelen van verkoop en advies.
 • Opstellen convenant over de ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij.
 • Samen met ketenpartijen maken van bindende afspraken om de positie van de boer in de keten te versterken.
 • Stimuleren glastuinbouw verder te verduurzamen en koploper te laten zijn in energiezuinige, circulaire producten.
 • Zonnepanelen alleen op land als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is.
 • Reductie CO2-uitstoot in 2030 met 60%, instelling klimaatfonds van € 35 miljard.
 • Bescherming tegen wateroverlast: investeren in dijken, duinen en dammen, bescherming beekdalen in onder meer Limburg.