In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kwamen een aantal activiteiten in aanmerking voor een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht en kon worden volstaan met een melding. Dit gold voor activiteiten waarvan de uitstoot de toenmalige grenswaarde van maximaal 1 mol per hectare per jaar niet overschreed. Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 waren de meldingen niet meer rechtsgeldig en werden de betreffende bedrijven alsnog ver­gun­ningplichtig.

In een kamerbrief schrijft de minister van LNV dat het kabinet al eerder heeft aangegeven dat de reeds gerealiseerde meldingen duidelijkheid verdienen. Het gaat volgens haar om projecten waarvoor op 29 mei 2019 de volgende situatie gold:

  1. Het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur e.d. waren opgericht; of
  2. Het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie; of
  3. Het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Om deze duidelijkheid te bieden, zullen al deze meldingen komend jaar door de overheid gelegaliseerd worden. Tot die tijd zal het Rijk in haar rol als bevoegd gezag niet actief handhaven op deze meldingen. De minister wil de provincies vragen dit ook niet te doen.