In 2014 is aangekondigd dat vanaf 1 januari 2020 strengere eisen gelden voor de emissie van ammoniak uit dierenverblijven waarin vleeskalveren tot een leeftijd van circa acht maanden worden gehouden. Voor op of na 1 januari 2020 opgerichte dierenverblijven geldt volgens het Besluit emissiearme huisvesting een maximale emissiewaarde van 2,5 kg ammoniak per dierplaats per jaar. Onder oprichting wordt verstaan de oprichting, vervanging of uitbreiding van een dierenverblijf. Een traditioneel huisvestingssysteem voldoet niet aan de maximale emissiewaarde. Dit betekent dat de bouw van een dergelijk systeem voor 1 januari 2020 gerealiseerd moet zijn, d.w.z. volledig afgebouwd en klaar voor gebruik.

Let op: de definitie van dierenverblijf is een ruimte die bestemd is voor het houden van landbouwhuisdieren. Een dierenverblijf is dus niet hetzelfde als een stal.