Onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) konden sommige veehouderijbedrijven volstaan met een melding, omdat hun stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied onder een bepaalde grenswaarde bleef. Door een uitspraak van de Raad van State van eind mei zijn deze bedrijven alsnog vergunningplichtig geworden. Daarbij is het van groot belang of de gemelde activiteiten wel of niet gerealiseerd zijn.

Diegenen die een melding hebben gedaan, deden dat conform de destijds geldende wet- en regelgeving en hebben te goeder trouw gehandeld. Om deze reden zal er volgens de minister van LNV geen sprake zijn van actieve handhaving door het bevoegde gezag. Er wordt gestreefd naar legalisatie van deze activiteiten. Daarvoor wordt een beleidslijn uitgewerkt, die dit najaar klaar moet zijn.

Echter, wanneer de gemelde activiteiten nog niet zijn gerealiseerd, zijn deze activiteiten niet meer zonder een vergunning uit te voeren. Dat betekent dat eerst een vergunning aangevraagd en verkregen moet worden. Vergunningverlening is mogelijk op basis van intern salderen (compenserende maatregelen binnen het bedrijf) of extern salderen (overname ammoniakrechten stoppend bedrijf).