Per 1 januari 2020 worden er wijzigingen doorgevoerd in de fosfaatklassen en de -ge­bruiksnormen. Vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand van de grond op een andere wijze beoordeeld. Deze maatregelen waren reeds aangekondigd in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en zijn vastgelegd in de Meststoffenwet en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

Fosfaatklassen en -gebruiksnormen
Vanaf 2020 komt er een extra fosfaatklasse bij: de klasse ‘neutraal’ wordt opgedeeld in de klassen ‘neutraal’ en ‘ruim’. De fosfaatgebruiksnorm voor de klasse ‘hoog’ wordt verlaagd van 80 naar 75 kg fosfaat per hectare grasland en van 50 naar 40 kg fosfaat per hectare bouwland. De normen voor de klassen ‘laag’ en ‘neutraal’ worden licht verhoogd in verband met de gemiddeld gestegen onttrekkingen door de gewassen als gevolg van gemiddeld hogere gewasopbrengsten.

Verhoging fosfaatgebruiksnorm klasse ‘hoog’ op bouwland
De gebruiksnorm voor bouwland met de fosfaattoestand ‘hoog’ bedraagt 45 kg fosfaat per hectare of op biologische bedrijven 50 kg fosfaat per hectare, indien ten minste 20 kg fosfaat per hectare aantoonbaar afkomstig is van strorijke vaste mest van rundvee, schapen, geiten of paarden, strorijke vaste mest van biologisch gehouden varkens, dikke fractie van meststoffen van rundvee, champost, gft-compost of groencompost. Percelen waarop men dit toepast moeten uiterlijk 15 mei aangemeld worden.

Beoordeling fosfaattoestand grond
Vanaf 1 januari 2021 wordt een gecombineerde indicator van de fosfaattoestand van de grond van kracht voor zowel gras- als bouwland. De nieuwe indicator is een combinatie van een intensiteitsindicator voor de meer directe beschikbaarheid voor fosfaat (P-CaCl2) en een capaciteitsindicator voor de meer op termijn totaal beschikbare hoeveelheid fosfaat (P-AL-getal).