Het aantal toegekende fosfaatrechten in de melkveehouderij ligt boven het fosfaatproductieplafond voor deze sector. Door deze overschrijding wordt in strijd gehandeld met de staatssteunbeschikking en de Europese Commissie dringt er daarom op aan dat het aantal fosfaatrechten onder het sectorplafond wordt gebracht. Het aantal fosfaatrechten kan enerzijds nog oplopen door bezwaar- en beroepsprocedures en anderzijds afnemen door afroming bij overdracht van fosfaatrechten.

De minister van LNV wil een generieke korting absoluut vermijden als instrument om het aantal fosfaatrechten te verminderen. In plaats daarvan kiest zij er voor de fosfaatbank voorlopig niet open te stellen en de afgeroomde rechten door te halen. De fosfaatbank wordt niet eerder opengesteld dan na afwikkeling van alle bezwaren in het kader van het fosfaatrechtenstelsel.

Daarnaast heeft de minister het voornemen om het afromingspercentage tijdelijk te verhogen naar 20. Een wetswijziging daartoe is naar de Tweede Kamer gestuurd. Indien blijkt dat het afromingspercentage van 20 onvoldoende zoden aan de dijk zet, overweegt de minister dit percentage in het najaar van 2019 verder te verhogen. Pas wanneer het aantal rechten in de melkveehouderij onder het sectorplafond is gebracht, wordt de fosfaatbank weer gevuld met rechten die vanaf dat moment worden afgeroomd. Dan zal ook het afromingspercentage weer worden teruggebracht naar het huidige percentage van 10. Dat zal in ieder geval niet eerder zijn dan in 2020.