Er zijn 502 varkenslocaties aangemeld voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Voor deze regeling is een budget van € 180 miljoen beschikbaar gesteld. Dit budget is onvoldoende om alle aanvragen te honoreren. Het kabinet heeft op 7 februari aangegeven dat hij alle aanvragen van deelnemers die aan de eisen voldoen wil honoreren. De extra kosten worden bij de Voorjaarsnota ingepast. De saneringsregeling was in eerste instantie bedoeld om de geuroverlast te verlagen. Maar de regeling zorgt ook voor een verlaging van de stikstofuitstoot, één van de doelen van het Klimaatakkoord.

Er wordt naar gestreefd dat alle aanvragen voor half april zijn beoordeeld. Na ontvangst van de subsidiebeschikking hebben deelnemers acht weken de tijd om de overeenkomst te ondertekenen en in te sturen.