Op 16 april 2019 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven in drie zaken over fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee geoordeeld dat de uitleg van ‘melkvee’ te beperkt is in de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee. Ook jongvee, dat is geslacht zonder een kalf te hebben gekregen, komt volgens de rechter in aanmerking voor toekenning van fosfaatrechten.

Nieuwe beoordeling lopende procedures
Wanneer een landbouwer op 2 juli 2015 jongvee voor de vleesveehouderij hield, dat nooit een kalf heeft gekregen, beoordeelt RVO.nl de toekenning van fosfaatrechten opnieuw als:

  • zij nog een beslissing op een bezwaarschrift over de toekenning van fosfaatrechten moet nemen; of
  • er een beroepsprocedure loopt over de toekenning van fosfaatrechten.

RVO.nl kan nog vragen om informatie over hoe de dieren op 2 juli 2015 geregistreerd stonden.

Geen herziening onherroepelijke besluiten
Onherroepelijke besluiten worden niet herzien. Dit is het geval als:

  • de termijn is verstreken waarbinnen bezwaar gemaakt kan worden;
  • er een beslissing op bezwaar is genomen en de termijn, waarbinnen beroep ingesteld kan worden, is verstreken;
  • er een beslissing op beroep is genomen.

Handhaving op basis van beleidsregel
De minister van LNV heeft aangegeven de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee met spoed op te nemen in de Meststoffenwet. In de tussentijd handhaaft RVO.nl de Meststoffenwet op basis van de beleidsregel. Dat betekent dat men geen fosfaatrechten nodig heeft voor jongvee van één jaar of ouder dat niet bestemd is om een kalf te krijgen.