Het kabinet heeft op 7 februari 2020 een nieuw maatregelenpakket gepresenteerd om de stikstofproblematiek aan te pakken. Dit betreft de volgende maatregelen:

 

  • Er komt nu € 350 miljoen beschikbaar vanuit het Rijk voor gerichte opkoop van veehouderijen, voor boeren die dat zelf willen en als onderdeel van het gebiedsproces. De uitvoering zal plaatsvinden door de provincies.
  • Er komt de komende tien jaar € 172 miljoen beschikbaar voor innovatie en brongerichte verduurzaming van stallen. 
  • Er komt een omschakelfonds voor boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw.
  • Extensivering van veehouderijbedrijven rondom natuurgebieden wordt gefaciliteerd.
  • Er komen coaches om boeren persoonlijk te helpen op hun bedrijf stikstofreducerende maatregelen te nemen en/of te begeleiden naar de diverse innovatie- en uitkoopregelingen. Er komen samen met provincies bijeenkomsten om met boeren in gesprek te gaan over de mogelijkheden.
  • Er komt een netwerk van proefbedrijven in de melkveehouderij voor onderzoek en kennisdeling om uitstoot van methaan en ammoniak te verminderen.
  • De minister van LNV kijkt samen met de provincies hoe ongecontroleerde opkoop van veehouderijbedrijven kan worden voorkomen. Afspraken daarover zijn randvoorwaardelijk om extern salderen met veehouderijbedrijven open te stellen.
  • De minister zet in op dat (duurzame) projecten met een tijdelijke depositie van stikstof gebruik kunnen maken van het zogenoemde instrument verleasen. Hierover wil ze afspraken maken met de provincies. 
  • Er is met de provincies afgesproken om beweiden en bemesten niet vergunningplichtig te maken.

Productierechten

Bij opkoop van veehouderijen door private partijen, bijvoorbeeld in het kader van extern salderen, is er geen koppeling met productierechten. Productierechten zijn in dat geval vrij verhandelbaar en kunnen worden gebruikt door een veehouder die hiervoor emissieruimte heeft in zijn natuurvergunning.

Bij het opkopen van veehouderijbedrijven door de overheid zullen productierechten worden ingenomen en doorgehaald. Op het moment dat het aantal fosfaatrechten in de markt onder het productieplafond zit, en er reductie van stikstofuitstoot is bereikt, wordt bij gerichte opkoop op basis van minnelijke verwerving door de overheid (al dan niet in het kader van extern salderen) de mogelijkheid geboden aan de veehouder om een deel van zijn rechten ter overname beschikbaar te stellen aan boeren die de keuze maken van kringlooplandbouw of op een emissiearme manier willen uitbreiden. Bij een generieke beëindigingsregeling, zoals de saneringsregeling voor de varkenshouderij, is inname en doorhaling van productierechten noodzakelijk vanwege staatssteunkaders.