Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een strook grond afgekeurd, omdat hierop zowel op de winter- als op de zomerfoto rijsporen waren te zien. Hieruit concludeerde RVO.nl dat deze strook hoofdzakelijk werd gebruikt als kavelpad en niet voor landbouwactiviteiten.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven stelde op basis van luchtfoto’s van RVO.nl vast dat er sporen zichtbaar waren in het gras. Maar dat was op zichzelf onvoldoende om te oordelen dat het om een onverhard pad ging. Daar kwam bij, dat RVO.nl zelf stelt dat tractorsporen midden in percelen die worden gebruikt voor zaaien, oogsten en sproeien wel meetellen bij de oppervlakte landbouwgrond en niet worden gezien als paden. De landbouwer had onweersproken gesteld dat hij het gedeelte van het perceel, dat RVO.nl aanmerkte als pad, gebruikte om van het ene naar het andere perceel te rijden en dus uitsluitend gebruikte voor landbouwdoeleinden. Uit EU-regelgeving volgt, dat onverharde paden niet per definitie niet-subsidiabel zijn. Anders dan RVO.nl stelde, kon niet worden gezegd dat de strook onderdeel was van een transportnetwerk of moest worden aangemerkt als een toegangsweg tot huizen of privéterrein. Het was niet aannemelijk geworden dat de afgekeurde oppervlakte geen subsidiabel landbouwareaal was.